CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI vacant, DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU I-S

12.09.2022-16.09.2022

Având în vedere:

 • Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare 

COLEGIUL TEHNIC “INFOEL” din Bistriţa organizează la sediul său din localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, concurs pentru ocuparea unui post vacant, de ADMINISTRATOR  PATRIMONIU I S– personal didactic auxiliar, cu norma întreagă.

Concursul va fi organizat în perioada 12.09.2022 – 16.09.2022 conform calendarului

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

(cf. art. 6, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine

următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei

publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (art. 250, lit. l din legea 1/2011 –pentru funcţia de administrator de patrimoniu – îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist.;

d. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului

sau de către unităţile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

(cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exerciţiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Vechime 10 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
 • Experiență minim 5 ani în gestiune, cunoștințe minime de contabilitate primară
 • Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date,  programe de gestiune/contabilitate (INDECO, etc) cunoștințe de utilizare e-mail.
 • Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare, relaţionare și de lucru în echipă; 
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (în condiţii de stres); 
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul SSM, PSI);
 • Disponibilitate pentru program prelungit; 
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Comportamentul şi conduita:

 • Să aibă un comportament şi o conduit adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

Cerinţe psihologice;

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional.

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
g) Prin personalul propriu, participă la înlăturarea comportamentului neadecvat al elevilor, informează conducerea şcolii sau profesorul de serviciu dacă sunt elevi care fumează în grupurile sanitare, pe culoarele şcolii sau în alte spaţii, precum şi alte abateri de la disciplina şcolii;
h) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
i) asigură baza materială pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale precum şi a altor activităţi la nivelul unităţii şcolare;
j) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier, recuperarea pagubelor provocate de elevi;
b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă şi laboratoare.
c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare.
d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
a) Răspunde de inventarul unităţii;
b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ
a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara unităţii şcolare, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.

2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
c) Colaborează cu profesorii diriginţi şi profesorul de serviciu pentru recuperarea pagubelor provocate de elevi ( întrerupătoare, geamuri, table, uşi, mobilier, etc).

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

a. depunerea dosarelor – 22.08.2022-02.09.2022 în intervalul orar 09.00-14.00, în zilele

lucrătoare, la secretariatul şcolii;

b. selecţia dosarelor depuse – 06.09.2022

c. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 06.09.2022 ora 14.00

d. depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse – termen 07.09.2022 ora 14.00 

e. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor- 08.09.2022

f. susţinerea probei scrise – 12.09.2022, ora 10.00;

g. afişarea rezultatelor probei scrise –ora 15.00

h. depunerea contestaţiilor –termen 13.09.2022  intervalul orar 09.00-12.00

g. susţinere probă practică – 14.09.2022, ora 10.00

h. susţinerea interviului – 16.09.2022, ora 11.00

k. afisarea rezultatelor finale -16.09.2022, ora 14.00 

NOTĂ:

– Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 puncte; sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minim 50 puncte; sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte

Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într-un dosar cu şină.

– Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0263/211573;  persoana de contact:  Clapa Nicoleta-Monica.

Documente anexate:

Bibliografie concurs administrator patrimoniu

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu