Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu
1. Organizarea şi funcţionarea unutăţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor de
învăţământ, răspunderea disciplinară a personalului;
2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic compartimentul
administrativ-organizare şi responsabilităţi;
3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi
civilă a gestionarului;
5. Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
6. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile;
7. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
8. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
9. Evenimente(comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi
sănătatea în muncă);
10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă(conf. Codului Muncii);
11. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii;
12. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
14. Colectarea selectivă a deșeurilor
15. Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii
16. Garanţia în numerar (conf. Legii22/18.11.1969)
17. Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.
18. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.
19. Prevederi legale privind controlul managerial intern
20. Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice,
editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.
21. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea
incendiilor.