1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
2.Hotărârea 2230/1969 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și
completările financiare
3.O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
4.LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor
economici,autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice
8. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
9. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările și completările
ulterioare;
10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările
ulterioare; 11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările
ulterioare;
12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
actualizata;
13. O.U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor
14. Ordinul ME 4183/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar