Nr. 1285 /18.08.2016

Obiectul:

Solicitare oferta de pret in vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului avand ca obiect: “Reparații invelitoare Corp Cantina” la Colegiul Tehnic Infoel Bistrita.

In vederea atribuirii contractului de achizitie publica mai sus mentionat, “Colegiul Tehnic Infoel” Bistrita, in calitate de autoritate contractanta, lanseaza prezenta solicitare de oferta de pret.

 • Codul de clasificare CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare;
 • Valoarea estimata: 99.993,73 lei fara TVA;
 • Achizitia conform legii: Achizitie directa;
 • Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
 • Termen de valabilitate a ofertei – 60 zile;
 • Se va incheia contract de lucrari;
 • Pretul este ferm si va fi exprimat in lei.

Operatorii economici interesati de aceasta achizitie sunt rugati sa depuna ofertele de

pret la secretariatul Colegiului Tehnic Infoel din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.20, până în data de 01.09.2016, ora 15,00.

 Conditii de participare:

 1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Certificatul constator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante, Certificatul constatator in original sau copie legalizata.

 1. Experienta similara

Lista principalelor lucrari similar cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati.

Prezentarea ofertei:

Oferta  trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

 • propunerea financiara sa se incadreze in valoarea achizitiei, iar pretul materialelor cuprinse in oferta va fi pretul de cumparare de la furnizor, fara TVA;

Propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

 1. Formular de oferta F2
 2. Formular F3 – Listele cu cantitatile de lucrari;
 3. Formular F4 – Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusive dotari.
 4. Formularul C6 – Lista consumurilor de resurse materiale pe categorii de lucrari;
 5. Formularul C7 – Lista consumurilor cu mana de lucru pe categorii de lucrari;
 6. Formular C8 – Lista consumurilor cu utilaje de constructii pe categorii de lucrari;
 7. Formular F9 – Lista consumurilor privind transporturile, pe categorii de lucrari.
 • propunerea tehnica sa respecte cerintele solicitate in caietul de sarcini;
 • ofertantul sa accepte conditiile contractuale propuse (model contract de lucrari atasat).

Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.

In cazul in care vor fi mai multe oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita in scris reofertarea, in vederea departajarii ofertelor.

Informatii cu privire la aceasta achizitie se pot obtine la Colegiul Tehnic Infoel Bistrita, tel/fax 0263211573, e-mail: achizitii@infoel.ro .

Descarcare documente utile:

Caiet de sarcini

Contract