Asocierea de unități contractante

Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița și Liceul cu Program Sportiv Bistrița

Obiect: Solicitare ofertă de preţ in vederea atribuirii prin cumparare directa a contractului de achizitie publica avand ca obiect prestare servicii paza a obiectelor, bunurilor si valorilor, la obiectivele Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița și Liceul cu Program Sportiv Bistrița.

 In vederea atribuirii contractului de achiziţie publica mai sus mentionat, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, in calitate de lider asociere a autorităților contractante lanseaza prezenta solicitare de oferta de preţ.

PRECIZARI PENTRU CEI INTERESATI SA DEPUNA OFERTA :

 •  Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, strada Calea Moldovei nr. 20;
 • Termenul limită de depunere oferte : 28.10.2016 ora 1500;
 • Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, strada Calea Moldovei nr. 20, în data de 28.10.2016 ora 1530, sala director adjunct, etaj I;
 • Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limita de depunere a ofertei;
 • Va fi desemnata ofertă căstigătoare, oferta care indeplineste cerintele solicitate de autoritatea constractantă și care are prețul cel mai scăzut. In situația în care ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofetarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor;
 • Perioada de prestare a serviciilor de pază cuprinde 3 luni aferente anului 2016;
 • Valoarea estimată totală a contractului este de 18.333,33 lei fără TVA;
 • Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA; Preţul precizat in formularul de oferta va fi pretul pentru serviciile ce se vor presta in perioada 03.10.2016 – 31.12.2016;
 • Calculul valorii estimate s-a efectuat avand in vedere urmatoarele elemente (toate valorile sunt exprimate in lei fara TVA):
 • programul de munca lunar mediu este de 170 ore/angajat;
 • numarul agenţilor de paza necesari pentru acoperirea posturilor de paza este de minim 4;
 • tariful estimat pentru servicii de pază umană, este de 8,00 lei/ora/agent;
  • 1 (una) lună = 31 zile calendaristice si 22 zile lucrătoare;
 • Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.
 • Oferta trebuie sa fie semnată pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoană împuternicita legal de catre acesta.
 • In vederea intocmirii ofertei, atasam prezentei urmatoarele documente:
 • caietul de sarcini;
 • modelul de contract

CONDITII DE PARTICIPARE :

 Cerinţa nr.1

Autorizaţii specifice

Prezentarea licenţei de funcţionare emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române în conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile

ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Licenţa de funcţionare trebuie să fie valabilă la data limită de depunere a ofertelor. Se va prezenta copie lizibilă, cu menţiunea “conform cu originalul”.

Ofertantul castigator cu care se va incheia contractul este obligat în cazul in care in timpul derularii contractului expiră valabilitatea licenţei de funcţionare, să prezinte in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, licenta de functionare reinnoită.

Cerinţa nr.2

Informatii privind echipamentele tehnice şi dotarile specifice conform Caietului de sarcini.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de dotarile necesare prevazute în caietul de sarcini pentru indeplinirea serviciului de paza, din prezenta achiziţie.

Se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind dotarile specifice, echipamentul tehnic, mijloace de comunicare si alte mijloace detinute în dotare pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru îndeplinirea contactului. Completare formular nr.6.

Cerinta nr. 3

Informatii privind personalul de specialitate, necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii ce fac obiectul contractului:

Ofertantul va prezenta Avizul Inspectoratului de Politie Judetean sau al Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti, obtinut de conducatorul societatii specializate de paza si de protectie, în conformitate cu art. 19 alin. 9 din Legea nr. 333/2003. Documentele se vor prezenta in copie lizibila conform cu originalul.

Ofertantul va face dovada ca dispune de personal atestat pentru prestarea serviciilor de paza care a absolvit cursurile profesionale în conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor, prin depunerea Declaratiei privind nominalizarea personalului care va participa la îndeplinirea contractului

(Completare formular nr.4) la care se vor atasa atestatele, în copie conform cu originalul.

 Cerinta nr. 4

Informaţii privind subcontractanţii.

În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din serviciile ce urmează a fi prestate, acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale

subcontractantilor propusi.

Ofertantul va prezenta „Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” (Completare formular nr.7) si “Acordul de subcontractare” (Completare formular nr.8).

III. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza sa fie prestate cu cerintele prevazute în caietul de sarcini, ataşat prezentei. În acest sens propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol al specificatiilor tehnice continute în caietul de sarcini, prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. Lipsa propunerii tehnice echivaleaza cu lipsa ofertei, ofertantul fiind descalificat. Toate conditiile caracteristice impuse în caietul de sarcini sunt obligatorii.

Ofertantul va prezenta o declaratie privind faptul ca la intocmirea ofertei a tinut cont de legislatia de securitate si sanatate în munca în vigoare. Pe toata durata contractului, se va respecta legislatia de securitate si sanatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul folosit în prestarea serviciilor. (Completare formular nr.9). Informatii suplimentare, detaliate privind reglementarile respective se pot obtine de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta Formularul de oferta (Formular nr.2).

Propunerea financiara se va elabora si prezenta astfel încât sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, si sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta :

 1. Formularul de oferta – Formular nr.2 si care reprezinta elementul principal al propunerii financiare
 2. Centralizator de preturi- Formular nr.2 a. Pretul ofertat in Formularul de oferta va fi costul total al serviciilor de pază, pe durata de 6 luni, pentru serviciile prestate în conformitate cu caietul de sarcini. Lipsa formularului de oferta, sau nesemnarea ofertei, este sinonima cu lipsa ofertei, ofertantul fiind descalificat.
 3. Modelul de contract personalizat, semnat si stampilat.

V.MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Ofertantul trebuie sa prezinte 1 exemplar al ofertei în original.

Ofertantul trebuie sa indosarieze, sa semneze, sa numeroteze si sa stampileze toate paginile din oferta. De asemenea, ofertantul trebuie sa anexeze un opis al documentelor.

Originalul ofertei trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentatntul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, acestea se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

DOCUMENTELE DE CALIFICARE vor fi introduse intr-un plic închis si sigilat cu specificatia pe plic a continutului acestuia iar în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse.

PROPUNEREA TEHNICA va fi introdusa într-un plic închis si sigilat cu specificatia pe plic a continutului acestuia; în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse.

PROPUNEREA FINANCIARA va fi introdusa într-un plic închis si sigilat cu specificatia pe plic a continutului acestuia iar în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse,

 

Plicurile astfel pregatite:

 1. Documente de calificare, ORIGINAL,
 2. Propunerea tehnica, ORIGINAL,
 3. Propunerea financiara, ORIGINAL.

vor fi puse intr-un plic închis corespunzator si netransparent,care va fi marcat cu adresa autoritatii contractante si cu urmatoarele mentiuni :

 1. Prestare servicii de pază, la obiectivele Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița și Liceul cu Program Sportiv Bistrița.
 2. A nu se deschide înainte de data de 10.2016, ora 15:30.

Coletul astfel pregatit va fi depus la adresa: Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, strada Calea Moldovei nr. 20, Serviciul secretariat.

Coletul va fi însotit de urmatoarele documente :

 • scrisoarea de înaintare, Formular nr.1;
 • imputernicire in original, copie CI/BI a ofertantului/ reprezentantului imputernicit sa participe la sedinta de deschidere;
 • centralizator cu asociatii /subcontractantii/terti sustinatori. Completare Formular nr.10.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de mail achizitii@infoel.ro.

Documente utile:

Caiet de sarcini

Formulare

Contract