Proiectul pentru învăţământul Secundar (R.O.S.E.)

 Subproiectul„ INFOEL- Un viitor mai bun”

 Obiectivul general al subproiectului „ INFOEL- Un viitor mai bun” este creşterea numărului de elevi care se înscriu, participă şi promovează examenul de bacalaureat, în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la învăţământul secundar la cel terţiar.

Ţinte:

 • Reducerea ratei de abandon în clasele terminale
 • Creșterea ratei de absolvire a liceului și a examenului de certificare a competențelor profesionale
 • Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat
 • Progresul școlar
 • Accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educație de calitate

Obiectivele specifice finale ale proiectului sunt:

O1.Îmbunătăţirea competenţelor cheie ale unui număr de 240 elevi, din care 150 de  elevi aparţinând grupurilor dezavantajate, pe o perioadă de 4 ani.

O2.Dezvoltarea unui proces participativ la nivel de şcoală cu sprijinul a 30 profesori, 2 părinţi, 9 membri ai C. A., în vederea îmbunătăţirii motivaţiei elevilor din grupul ţintă pe întreaga perioadă a proiectului.

Obiective specifice intermediare ale proiectului:

 • creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat
 • creșterea motivației intrinseci la elevi față de învățare
 • dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor
 • îmbunătățirea relației profesor-elevi la toate disciplinele.

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 240 de elevi ai şcolii (grupul țintă), din care 150 aparţinând grupurilor dezavantajate.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

 • toţi ceilalţi elevi ai liceului care nu aparţin grupului ţintă şi pot participa la activităţi;
 • cadrele didactice din școală;
 • elevii care nu participă efectiv la activităţile proiectului dar care beneficiază de dotările și rezultatele acestuia, prin diseminarea experienţei celor implicaţi direct;
 • şcoala ca organizaţie, prin îmbunătățirea calitativă a imaginii, creșterea calității actului educațional și întărirea relațiilor cu membrii comunității;
 • comunitatea locală, datorită creșterii nivelului educațional al tinerilor;
 • partenerii săi din comunitatea şcolară şi locală;
 • familiile elevilor.

ACTIVITĂŢILE SUBPROIECTULUI

I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

 • Activitate de consultații pentru examenul de bacalaureat și pentru examenul de atestare  profesională
 • Activități remediale şi de pregătire a elevilor din clasele IX-XI
 • Activităţi de dezvoltare personală

II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

 • Târg al firmelor de exerciţiu
 • Excursii de informare și documentare

III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

 • Achiziţii de echipamente
 • Achiziţii materiale didactice

IV. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT


Valoarea subproiectului este de 451290 lei.

Perioada de implementare este octombrie 2018 – octombrie 2022.