Anunţ concurs – 29 martie 2023

Colegiul Tehnic „Infoel”, cu sediul în: localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, judeţul Bistriţa Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor I

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ/personal nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Poate ocupa un post contractual vacant, candidatul care îndeplinește următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acesta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor din fișa postului, corespunzătoare postului de Îngrijitor curățenie, sunt:

 • Studii: medii, atestate cu diplomă de absolvire a liceului sau diplomă de bacalaureat;
 • Vechimea minimă în muncă: 2 ani
 • Vechimea minimă în specialitatea postului: 1 an
 • Disponibilitate pentru un program flexibil.

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile actelor prevăzute la literele b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Colegiului Tehnic “Infoel” cu sediul în localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, tel. 0263211573.

NOTA: Actele din dosar se aranjează în ordinea enumerată mai sus, iar fiecare pagină se numerotează; dosarul va cuprinde și un opis redactat în 2 exemplare.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului contractual de îngrijitor:

 1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu completările și modificările ulterioare:
 • IV Obligațiile lucrătorilor,
 • V Supravegherea sănătății,
 • VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor,
 • VII Grupuri sensibile la riscuri;

c. Hotărârea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

d. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare;

e. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației:

 • VI Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică;

f. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

g. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările și modificările ulterioare:

 • II Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

h. Legea 53/2003 Codul Muncii cu completările și modificările ulterioare:

 • Titlul II, cap. II Executarea contractului individual de muncă;
 • Titlul V Sănătatea și securitatea în muncă;
 • Titlul XI, cap. II Răspunderea disciplinară;
 • Titlul XI, cap. III Răspunderea patrimonială.

i. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare:

 • VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență, art. 89, 95, 96;

j. ORDIN nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

k. Regulamentul de organizare interioară al Colegiului Tehnic “Infoel” Bistrița;

l. Atribuțiile din fișa postului de îngrijitor.

Tematica necesară în vederea susținerii concursului:

 1. Noțiuni fundamentale de igienă;
 2. Reguli de efectuare a curățeniei în instituțiile de învățământ;
 3. Metode de dezinsecție și dezinfecție;
 4. Securitate și sănătate în muncă și P.S.I.;
 5. Răspunderea disciplinară;
 6. Codul de conduită a personalului contractual.

Concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitor constă în următoarele etape:

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Proba practică;
 3. Interviul

Calendarul de desfășurare a concursului, care va fi organizat la sediul instituției:

Nr. crt.

Activităţi

Data, ora și locul de desfășurare

1.

Publicarea anunțului

29/03/2023.

pe website: https://www.infoel.ro

2.

Depunerea dosarelor de participare la concurs

perioada 30/03/2023—-12/04/203,

între orele 10:00—15:00,

la secretariatul Colegiului Tehnic “Infoel”, cu sediul în: localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, judeţul Bistriţa Năsăud.

3.

Selecţia dosarelor de înscriere de către membrii comisiei de concurs

    19/04/2023,

    la sediul unității

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

19/04/2023,

ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

20/04/2023,

între orele 09:00—10:00,

la secretariatul unității

6.

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor

20/04/2023,

ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

7.

Susţinerea probei practice

25/04/2023,

între orele 09:00—14:00,

la sediul unității

8.

Afişarea rezultatului probei practice

25/04/2023, ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice

26/04/2023,

între orele 09:00-10:00,

la secretariatul unității

10.

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor

26/04/2023,

ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

11.

Susţinerea interviului

27/04/2023,

între orele 12:00—15:00,

la sediul unității

12.

Afișarea rezultatelor după susţinerea interviului

27/04/2023,

ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

28/04/2023,

între orele 09:00-10:00,

la secretariatul unității

14.

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor

28/04/2023,

ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

15.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului

   02/05/2023,

   ora 10:00,

  la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

NOTA: Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși la proba practică și interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte  la fiecare probă în parte. Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii, prin planul de interviu, respectiv planul probei practice. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj , cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0263/211573, la adresa de e-mail: office@infoel.ro și pe website: https://www.infoel.ro, persoană de contact: Clapa Nicoleta-Monica, având funcția de Secretar șef.


FIȘA POSTULUI

Nr. ………………..

A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND POSTUL

1. Nivelul postului: funcție de execuție;

2. Denumirea postului: îngrijitor curățenie;

3. Gradul profesional/Treapta prodesională: 

4. Scopul principal al postului: păstrarea și întreținerea curățeniei, a materialelor, a mijloacelor din dotare, prin executarea de operațiuni de curățare și dezinfecție, în școală și în jurul școlii.

B. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

1. Studii de specialitate: studii medii (liceu) atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;

2. Perfecționări (specializări):—————nu necesită

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):————-nu necesită

4. Limbi străine (necesitate și nivel): —————-nu necesită

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare, colaborare, responsabilitate, operativitate, onestitate, spirit organizatoric, rezistență la stres și efort fizic moderat, loialitate și confidențialitate;

6. Cerințe specifice: aviz medical anual de la Medicina muncii;

7. Competența managerială:—————nu necesită

C. ATRIBUȚIILE POSTULUI

a). Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului:

1. Aspirarea/măturarea/aerisirea sălilor de clasă, a cabinetelor și laboratoarelor—- zilnic / ori de câte ori este nevoie;

2. Ştergerea prafului de pe mobilier, calorifere, pervazuri, uși —- zilnic / ori de câte ori este nevoie;

3. Măturarea/aerisirea holurilor și a celorlalte spaţii adiacente —- zilnic / ori de câte ori este nevoie;

4. Spălarea geamurilor, uşilor, mobilierului, faianţei, duşumelei, gresie —- zilnic / ori de câte ori este nevoie;

5. Menţinerea în permanenţă a curăţeniei, spălarea uşilor, geamurilor, preşurilor;

6. Curăţarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare (W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie) —- zilnic / ori de câte ori este nevoie;

7. Dezinfectarea mobilierului/spălarea  —- săptămânal/ori de câte ori este nevoie;

8. Transportarea la platforma de gunoi a rezidurilor alimentare şi gunoiului/depozitarea selectivă —-zilnic/ori de câte ori este nevoie;

9. Ajută la igienizarea spațiilor și materialelor din cantina și internat (pe perioada concediilor legale/medicale);

10. Asigură curățenia și dezinfecția sălii de sport;

11. Îngrijeşte florile din sălile de clasă, laboratoare, holuri şi din curte;

12. Amenajează spațiile verzi din curtea școlii;

13.Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire (caloriferele electrice/la nevoie) în condiţii normale de funcţionare;

14. Asigură curăţenia pe terenul de sport al școlii, în curtea școlii și spațiile din jurul clădirilor care aparțin unității de învățământ, precum și a căilor de acces;

15. Execută mici lucrări de reparaţii la solicitarea conducerii școlii;

16. Păstrarea şi asigurarea curăţeniei zilnice în alt sector, în situaţia în care înlocuieşte o colegă;

17. Încuie și descuie sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele, direcțiunea, secretariatul, contabilitatea, biblioteca și alte încăperi din incinta școlii;

18. Răspunde de calitatea igienei spațiilor școlare și în fața reprezentanților DSP.

b). Gestionarea bunurilor:

1. Preia sub inventar, de la administrator, bunurile din sălile de clasă, laboratoare, cabinet, holuri, grup sanitar, curte şi răspunde de păstrarea lor;

2. Preia materialele de curăţenie, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele, de la administratorul unităţii de învăţământ pe baza bonului de consum, le utilizează cu responsabilitate, fără risipă;

3. Răspunde de bunurile personale ale copiilor, cadrelor didactice și a tuturor persoanelor aflate în sala de clasă, laboratoare, cabinet, holuri (îmbrăcăminte, încălţăminte, genţi etc.);

4. Răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu are voie să instrăineze obiectele de inventar aflate în gestiunea și inventarul unității;

4. Materialele de curăţenie vor fi astfel depozitate încât să nu fie la îndemâna elevilor;

c). Conservarea bunurilor:

1. Controlează zilnic, la venire şi la plecare, geamurile, mobilierul, robinetele, caloriferele şi semnalează defecţiunile constatate administratorului,  în vederea remedierii acestora;

2 .Orice obiect deteriorat din neglijenţa salariatului/ei se recuperează din salariul acestuia, prin imputare

d.) Alte atribuții:

1. Supraveghează sectorul de lucru în timpul pauzelor și raportează conducerii școlii orice neconformitate intervenită;

2. Respectă normele P.S.I. + S.S.M. + I.S.U.;

3. Participă la instructajele S.S.M. și P.S.I.;

4. Participă la cursurile de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;

5 . Utilizează echipament de lucru corespunzător (halat curat) în timpul programului;

6. Indeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii;

7. Efectuează controale medicale periodice;

8. Nu părăsește locul de muncă fără aprobarea conducătorului ierarhic;

9. Asigură supravegherea în perimetrul unității atunci când este solicit/ă;

10. Respectă Regulamentul de ordine interioară.

e). Gradul de solicitare din partea unității de învățământ:

1. Asumarea responsabilității în efectuarea curățeniei în toate spațiile școlii;

2. Asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei, a materialelor și a mijloacelor din dotare;

3. Solicitudine față de angajații școlii, elevi, părinți sau alte persoane care folosesc spațiile din dotarea școlii;

4. Utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziție: echipamente, materiale de curățenie și dezinfecție;

5. Răspunderea cu promptitudine la sarcinile date de conducerea școlii;

6. Confidențialitate în cea ce privește activitățile derulate în școală, de personalul școlii și dotarea școlii;

f). Comportamentul și conduita:

1. Să aibă un comportament civilizat și o conduită adecvată unei instituții de învățământ, față de elevi, părinți, cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice, colegi;

2. Să manifeste empatie și afectivitate față de copiii care au nevoie de supraveghere;

3. Să poarte echipament de lucru și protecție adecvat;

4. Să nu consume băuturi alcoolice sau droguri în timpul programului de lucru.

g.) Programul zilnic de lucru:

Zilnic 8 ore, de la 7:00 la 15:00, conform anexei 1.

Orele prestate peste program se recuperează prin zile libere în perioada vacanțelor școlare, după efectuarea curățeniei generale.

Pentru concediul de odihnă, salariatul depune o cerere la secretariatul unității, iar în cazul situațiilor de forță majoră, depune o cerere de învoire. Obligatoriu, anunță conducerea unității dacă este în concediu medical, în minim 24 ore de la emiterea certificatului medical.

h). Răspundere disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legale.SFERA RELAȚIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI

 1. Sfera relațională internă:

a) relații ierarhice – subordonat față de administrator, director adjunct, director;

       – superior —– nu este cazul;

b) relații funcționale: cu corpul profesoral, secretariatul, contabilitatea, biblioteca, cu întregul personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitate;

c) relații de control: DSP Bistrița, ITM Bistrița, ISU Bistrița;

d) relații de reprezentare: sindicat.

        2. Sfera relațională externă

a) cu autorități și instituții publice: ISJ BN, CCD Bistrița, Primaria Bistrita, Consiliul Judetean BN la solicitarea conducerii unității;

b) cu organizații internaționale —— nu este cazul;

c) cu persoane juridice private ——- nu este cazul;

3. Delegarea de atribuții și competență: lucrările de curățenie și îngrijire ale sectorului, efectuate conform normelor de igienă în vigoare, vor fi delegate către un alt îngrijitor, în situația în care salariatul se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitatea de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.).

           E. ÎNTOCMIT DE:

1. Nume și prenume:

2. Funcția de conducere:

3. Semnătura:

4. Data întocmirii:

F. LUAT LA CUNOȘTINȚĂ DE CĂTRE OCUPANTUL POSTULUI:

1. Nume și prenume:

2. Semnătura:

3. Data:

G. CONTRASEMNEAZĂ:

1. Nume și prenume:

2. Funcția:

3. Semnătura:

4. Data:

ANEXA 1: PROGRAMUL ZILNIC

Intervalul orarActivități/sarcini de lucru
7-7.45Ștergerea prafului în sălile de clasă/birouri /verificarea geamurilor, caloriferelor, etc. și efectuarea eventualelor reparații
7.45-8.15Activități gospodărești în curtea școlii
8.15-8.50Ședință adminstrator/preluarea materialelor și depozitarea lor/raportarea eventualelor deficiențe
8.50-9.15Supravegherea sectorului/verificarea și curățarea băilor/coridoarelor
9.15-9.50Lucrări de curățenie în bibliotecă, sala de mese, sala de sport, vestiare, depozite și alte încăperi aparținătoare școlii
9.50-10.15Supravegherea sectorului/verificarea și curățarea băilor/coridoarelor
10.15-10.50Activități de curățenie a sălilor de clasă
10.50-11.15Supravegherea sectorului/verificarea și curățarea băilor/coridoarelor
11.15-11.35Pauză de masă
11.35-12.00Activități de curățenie a sălilor de clasă
12.00-12.15Supravegherea sectorului/verificarea și curățarea băilor/coridoarelor
12.15-13.00Activități de curățenie a sălilor de clasă
13.00-13.15Supravegherea sectorului/verificarea și curățarea băilor/coridoarelor
13.15-15.00Activități de curățenie a sălilor de clasă: aerisire, aspirare/măturare, spălare dușumele/parchet, spalare mobilier/verificare mobilier. Raportarea eventualelor defecțiuni și remedierea lor.