CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR ŞEF – 21.11.-22.11.2018

Având în vedere:

 • 30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,
 • 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
 • Procedura de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTARÂREA de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr.854/11.2014.

 COLEGIUL TEHNIC “INFOEL” din Bistriţa organizează la sediul său din localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR ŞEF – personal didactic auxiliar, cu norma întreagă, pe perioadă nedeterminată.

 Concursul va fi organizat în perioada 21.11. – 22.11 conform calendarului

 


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: (cf. art. 6, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine

următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei

publice organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 1. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 2. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului

sau de către unităţile sanitare abilitate;

 1. curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel

mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea.


CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu

modificările ulterioare):

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

 1. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 – studii superioare (specializare – ECONOMIC, MANAGEMENT, JURIDIC, LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ);

– vechime în specialitate minim 8 ani;

– cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

– cunoştinţe privind încadrarea personalului;

– cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);

– cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR

– noţiuni de comunicare în relaţii publice;

– disponibilitate la timp de lucru prelungit;


DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 – Respectarea planurilor manageriale ale şcolii

– Capacitatea de organizare a muncii

– Organizare şi coordonare

– Analiză şi sinteză

– Planificare şi acţiune strategică

– Control şi depistare a deficienţelor

– Rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor

– Excelentă comunicare orală şi scrisă

– Lucru efficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia

– Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului

– Realizarea planificării calendaristice a compartimentului

– Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

– Folosirea tehnologiei informatice în proiectare

– Organizarea documentelor oficiale

– Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor

– Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii

– Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele

EDUSAL, REVISAL, SIIIR etc.

– Elaborarea de procedure operaţionale

– Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

– Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

– Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;

– Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

– Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră

– Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar

Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea

imaginii şcolii

– Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea

compartimentului

– Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din

necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

– Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ


Comportamentul şi conduită: 

 • Să aibă un comportament şi o conduit adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

 Cerinţe psihologice:

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional.

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Este responsabil cu evidenţa personalului didactic şinedidactic;
 2. Întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi în termen. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente.
 3. Completează actele de studii ale absolvenţilor duplicatele actelor de studii, foi matricole. Se ocupă de completarea registrelor matricole;
 4. Întocmeşte dosarele elevilor înscrişi la examenul de bacalaureat, Nivel 3,4 şi le pune la dispoziţia comisiei, după ce au fost verificate şi aprobate de directorul/directorul adjunctal unităţii şcolare;
 5. Gestionează şi asigură arhivarea şi siguranţa actelor de studii la nivelul unităţii de învăţământ;
 6. Face parte din Comisia SIIIR;
 7. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unităţii de învăţământ;
 8. Păstrează şi aplică sigiliul şcolii potrivit reglementărilor legale şi ale regulamentelor/procedurilor existente la nivelul unităţii de învăţământ;
 9. Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete, ordine, regulamente, instrucţiuni, metodologii);
 10. Întocmeşte statele de plată potrivit condicii de prezenţă;
 11. Face parte din Comisia pentru burse şi alte forme de sprijin material.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

 1. depunerea dosarelor – 31.10.2018-13.11.2018 în intervalul orar 9.00-15.00, în zilele lucrătoare, la secretariatul şcolii;
 2. selecţia dosarelor depuse – 14.11.2018
 3. afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse – 15.11.2018
 4. depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse – 16.11.2018 între orele 09.00- 12.00
 5. afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor- 20.11.2018
 6. susţinerea probei scrise – 21.11.2018, ora 09.00;
 7. susţinere proba practică – 21.11.2018, ora 12.00
 8. susţinerea interviului – 22.11.2018, ora 10.00
 9. afişarea rezultatelor – 23.11.2018, ora 10.00
 10. depunerea contestaţiilor –26.11.2018, ora 10.00
 11. afisarea rezultatelor finale –27.11.2018, ora 10.00 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a postului de secretar şef

 1. Legea 1/201 1- Legea Educaţiei Naţionale cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OMENCS 5079/2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar;

 1. Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 2. OUG 20/2016 – privind modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 3. OUG 43/2016 pentru modificarea si completarea Ord. de Urgenta a Guvernului 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale;
 4. H.G. 286/2011 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau

trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 1. H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariatiilor din

administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;

 1. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise

în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul

5559/7.10.2011;

9.Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;

 1. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN

44990/1999;

 1. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar in vederea stimilarii achizitionarii de calculatoare;
 2. HG 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
 3. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul

preuniversitar de stat cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor

generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;

 1. Ordin 3844/2016 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

 1. Regulament privind regimul ştampilelor şi sigiilor;
 2. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;

18.Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

19.Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

 1. O.M . 1350/2007 -pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic.
 2. L153/2017 –salarizarea personalului  

NOTĂ:

Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 70

puncte; sunt declaraţi admişi la proba practicăcandidaţii care au obţinut minim 70 puncte; sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 puncte

Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus întrun dosar cu şină.

– Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0263/211573;  persoana de contact: Orşan Doina.