COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST DE bibliotecar  şcolar  (bibliotecar I-M).

 

 1. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
  • Are cetăţenia  română  şi domiciliul în România;
  • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • Are capacitate  deplină  de exerciţiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • Îndeplineşte  condiţiile  de studii  (studii medii);
  • Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru  săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în  legatură  cu  serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori  a unor  fapte  de  corupţie   sau  a unei  infracţiuni săvârşite  cu  intenţie, care  ar  face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu  excepţia situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea. 

2. CONDIȚII SPECIFICE

   • Studii: conform art.250 din Legea 1/2011
   • Vechime: minim 3 ani în muncă
   • Cunoştinţe de operare PC (ex.word, excel, ppt.), în vederea instalării și utilizării aplicațiilor de specialitate;
   • Abilități de relaționare-comunicare cu întregul personal al unității;
   • Abilități pentru munca în echipă
   • Disponibilitate pentru efectuarea altor sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;

3. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

    • cerere de înscriere la concurs;
    • copie act de identitate;
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia documentului care atestă îndeplinirea condiţiilor specific postului–conform art. 250 din LEGEA 1/2011;
    • copia carnetului de munca sau o adeverinţă din care să rezulte vechimea, extras din Revisal;
    • cazier judiciar sau o delaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale până la eliberarea cazierului;
    • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul de bibliotecar şcolar
    • curriculum vitae

Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de documentul în original pentru a se pune viza de conformitate cu originalul.

4. GRAFICUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa până în data de 03.02.2021 ora 15:00. Selecţia dosarelor va avea loc în data de 04.02.2021
  • Concursul se va desfăşura la sediul Colegiului Tehnic Infoel după cum urmează:
   • 11.02.2021 , ora 10:00, proba scrisă
   • 11.02.2021, ora 15:00 afisarea rezultatelor la proba scrisă
   • 12.02.2021, intervalul 8:30- 14.00 termen de contestatii
   • 15.02.2021, ora 9:00 afisarea rezultatelor după contestatii la proba scrisa
   • 15.02.2021, ora 10, proba interviu

Bibliografia:

 1. Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002,  republicată și actualizată
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul MEC 5447/2020
 4. OMECTS nr. 6143/2011
 5. Fișa postului de bibliotecar
 6. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003 – Rudeanu Laura
 7. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011
 8. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR Bucureşti 1993
 9. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014 
 10. Bibliotecarul şcolar – Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 – Ciubăncan Lucia