imagesCOLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRITA organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

ÎNGRIJITOR 1 post – PERIOADA NEDETERMINATA

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor

 • Studii generale sau studii medii
 • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant
 • Abilitati de munca in echipa
 • Disponibilitate de program flexibil
 • Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat
 • Raspunde de inventarul incredintat
 • Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie
 • Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru

Probe de concurs

Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 1. selectia dosarelor de înscriere;
 2. proba practica – la sediul COLEGIULUI TEHNIC „INFOEL” BISTRITA conform calendarului de desfasurare a concursului ;
 3. interviul – la sediul COLEGIULUI TEHNIC „INFOEL” BISTRITA conform calendarului de desfasurare a concursului ;

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă invcompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR

 1. Legea nr. 307/2006 referitoare la apararea impotriva imcendiilor
 2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI – ingrijitor –

Descrierea postului

 1. Compartimentul administrativ-deservire
 2. Denumirea postului: ingrijitor
 3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână

Cerinţele postului

 • Studii generale sau studii medii

Relaţii cu alte posturi:

 1. ierarhice de subordonare: – directorilor şcolii şi administratorului
 2. de colaborare : elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare

Obiectivele specifice postului

 1. Execută lucrări de igienizare a spatiilor din institutie;
 2. Executa lucrari de curatenie a curtii;
 3. Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI;
 4. Participă la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă. Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza următoarelor criterii prevăzute la art. 5 lit. c.) din Legea nr.284/2010;
 5. cunoştinţe şi experienţă;
 6. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
 7. contacte şi comunicare;
 8. condiţii de muncă;
 9. incompatibilităţi şi regimuri speciale.

Pe baza criteriilor de evaluare stabilite în fisa de evaluare în condițiile mai sus menționate, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5 care vor conţine maxim 2 zecimale, pentru fiecare criteriu prevăzut în fisa de evaluare a fiecărui angajat.

Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.

Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează :

 • între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;
 • între 2,01-3,50 = satisfăcător;
 • între 3,51-4,50 = bine;
 • între 4,51-5,00 = foarte bine.

Concursul se organizează la sediul – la sediul COLEGIULUI TEHNIC „INFOEL” BISTRITA în data de 25.02.2016, ora 10, proba practică.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării anunţului şi trebuie să conţina documentele cerute mai sus.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul COLEGIULUI TEHNIC „INFOEL” BISTRITA.