ANUNŢ

COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST DE pedagog şcolar   PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ.

 1. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA EXAMEN
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 CONDIŢII SPECIFICE

  • Studii medii -diploma de bacalaureat (liceu pedagogic sau studii superioare psihopedagogice constituie un avantaj)
  • Vechimea în muncă : minim 3 ani
  • Cunoştinţe de utilizare şi operare PC;
  • Noţiuni de comunicare în relaţii publice;

  ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

  • cerere de înscriere la concurs;
  • copie act de identitate;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, care atestă îndeplinirea condiţiilor;
  • copia carnetului de munca, extras din Revisal, adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă;
  • cazier judiciar
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul de pedagog şcolar
  • CV

Notă: Copiile documentelor vor fi însoţite de documentul în original pentru a se pune viza de conformitate cu originalul.

 

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa până în data de 21.10.2020 ora 15:00. Selecţia dosarelor va avea loc în data de 22.10.2020.
  • Afişarea rezultatelor selecţiei 23.10.2020 până la ora 15:00.
  • Concursul se va desfăşura la sediul Colegiului Tehnic Infoel după cum urmează:
   • 29.10.2020 , ora 10:00, proba scrisă
   • 30.10.2020, ora 09:00 afisarea rezultatelor la proba scrisă
   • 30.10.2020, ora 9.00-14:00 termen de contestatii
   • 02.11.2020, ora 9:30 afisarea rezultatelor după contestatii la proba scrisa
   • 02.11.2020, ora 10, proba interviu
   • 03.11.2020, ora 10.00, afisarea rezultatelor finale

BIBLIOGRAFIE

    • LEGEA nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare;
    • ORDIN nr. 5447/31.08.2020 (ROFUIP)
    • Statutul elevului –OMENCS nr. 4742/10.08.2016
    • Ordin 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare
    • Atribuţiile pedagogului şcolar –Fişa postului

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE PEDAGOG ŞCOLAR

    În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul …….., se încheie astăzi, …………….., prezenta fişă a postului:

    Numele şi prenumele …………………………………………….

    Specialitatea: …………………………………………………

    Denumirea postului: ……………

    Decizia de numire: …………….

    Încadrarea: ………………………….

    Cerinţe:

    – studii:

    ………………………………………………………………

    ………………………………………………………………

    – studii specifice postului ……………………………………..

    – vechime ……………………………………………………..

    Relaţii profesionale:

    – ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

    – de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

    – de reprezentare a unităţii şcolare

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

    1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei.

    1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.

    1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

    2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.

    2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.

    2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului.

 1. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA

    3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipă.

    3.2. Realizarea comunicării şcoală – familie, şcoală – comunitate şcolară/comunitate socială.

    3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.

 1. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

    4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

    4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

    4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

    5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii.

    5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.

    5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

ALTE ATRIBUŢII

    În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

    Răspunderea disciplinară:

    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

 

             Director,

   (nume, semnătură, ştampilă)

 

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

                           ………………………………..

 

    Data: ………………