COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST DE PAZNIC PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ.

CERINŢELE SPECIFICE POSTULUI:

 • studii generale
 • vechime minim 3 ani în muncă
 • atestat paznic

PROBA SCRISA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 23.03.2022, ORELE 10,00 LA SEDIUL UNITATII

INTERVIUL: 25.03.2022 ORELE 10,00 LA SEDIUL UNITATII

CANDIDATII VOR DEPUNE DOSARUL DE CONCURS ÎN PERIOADA    02.03.2022-14.03.2022, ORELE 12-15,00 LA SEDIUL DIN BISTRITA, CALEA MOLDOVEI, NR.20

DOCUMENTE SOLICITATE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia documentului care atestă îndeplinirea condiţiilor;
 • copia carnetului de munca sau o adeverinţă din care să rezulte vechimea, extras din Revisal;
 • cazier judiciar sau o delaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cv
 • ATESTAT PAZNIC

BIBLIOGRAFIA:

 • LEGEA NR.333/2003 republicată – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • LEGEA NR.319/2006 – LEGEA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII.
 • LEGE 307/2006 din 12 iulie 2006    *** Republicată,  privind apărarea împotriva incendiilor