COLEGIUL TEHNIC INFOEL” anunţă scoaterea la CONCURS a unui post  contractual vacant de MUNCITOR I-M (electrician)

 Cerințe de ocupare a postului :

Pentru a ocupa  un  post  contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Condiții generale:
 2. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 3. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 4. c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familia sau de unitățile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

III. Condiții specifice:

 • Studii medii și calificare profesională: electrician

   Vechimea în muncă: minim 5 ani.

 Principalele atribuții ale postului:

 Sunt stabilite fisa postului (anexa 1)

 Desfăşurarea concursului:

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2. b) proba practică;
 3. c) interviu;

a) Dosarele de înscriere

 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 1. a) cerere de înscriere la concurs adresata conducerii școlii;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazier fiscal sau declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (pană la data concursului)
 6. f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 • Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare la sediul Colegiului Tehnic Infoel  Bistrița, Calea Moldovei nr.20, telefon  –  0263/211573.

Persoana de contact-secretar, Clapa Nicoleta-Monica.

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. capacitatea de adaptare;
 2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. capacitatea de comunicare;
 5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii.

 Interviul

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

            În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru interviu sunt:

 1. Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză;
 3. Motivația candidatului;
 4. Comportamentul în situațiile de criză;
 5. Inițiativă și creativitate.

Sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;

 • Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
 • Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la

proba practică și proba interviu ;

 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarati admiși la proba precedentă ;
 • Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar ( 50 puncte ).

 Graficul de desfășurare a concursului

 

ETAPA DE CONCURS

DATA/PERIOADA

Depunerea dosarelor

01.03.2022-11.03.2022

Selecția dosarelor

14.03.2022

Afișare rezultatelor selecției dosarelor

15.03.2022

Proba practică

22.03.2022

Afișarea rezultatelor

22.03.2022

Interviul

24.03.2022

Afișarea rezultatelor

24.03.2022

Afișarea rezultatelor finale

28.03.2022

VII. Tematica

 1. Exploatarea instalaţiilor electrice, sanitare, de încălzire, şi a echipamentelor aferente acestora;
 2. Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor şi protecţia persoanelor și norme de protecţie a muncii;

 1. Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor ;
 2. Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Răspunderea disciplinară”
 3. Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.