Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post, in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011  precum şi cu Hotărârea Guvernului nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Nr

crt

Tipul postului

Numar de posturi

Categoria de personal

Statutul postului/viabilitatea

1

BUCATAR

1

PERSONAL NEDIDACTIC

POST VACANT/ PERIOADA NEDETERMINATA NORMA INTREAGA

 

Angajator: COLEGIUL TEHNIC INFOEL”

Conditii generale de ocupare a postului:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii generale ;
 • Cursuri de calificare specifice postului;
 • Abilitati pentru munca in echipa;

Concursul va consta in:

 1. Proba scrisa
 2. Proba practica
 3. Interviu

Punctajul minim obtinut la fiecare proba este de 50 puncte.

Bibliografia specifica postului de bucatar

     Legea 307/2006 apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare

     Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca

     HG 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

 

Componenţa dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urmatoarele documente:
• cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
• copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa
  ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
  care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate
 • alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Colegiului Tehnic Infoel, in perioada prevazuta de calendar.

 Calendarul concursului :

Perioada 28.12.2021-10.01.2022 –Depunerea dosarelor

12.01.2022-Selecția dosarelor

18.01.2022, ora 10.00, proba scrisă

18.01.2022, ora 15.00, afisarea rezultatelor

19.01.2022, intervalul orar 9:00-12:00 depunerea contestațiilor

20.01.2022, ora 10.00, proba practică

20.01.2022, ora 13.00, proba interviu

21.01.2022, intervalul orar 09:00-11.00 depunerea contestațiilor  

21.01.2022, ora 13:00 Afișarea rezultatelor finale

Fişa postului poate fi consultată la avizier.