În vederea achiziţionării Realizare rampa persoane cu dizabilitati – Corp A – RC 2017, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru executarea lucrarilor mai sus menţionate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 04.12.2017, ora 12. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată. Precizări pentru cei interesaţi să depună ofertă:

 1. Termenul limită de depunere oferte: 04.12.2017, ora 12;
 2. Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița (Secretariat), Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20.
 3. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, Calea Moldovei, nr. 20, Sala Director adjunct, in data de 04.12.2017, ora 16.30;
 4. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele ataşate prezentei solicitări;
 5. Codul de clasificare 45453000-7 Lucrări de reparații generale si de renovare
 6. Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
 7. Termenul de valabilitate a ofertei – minim 90 zile de la data limită de depunere a ofertei;
 8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care indeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi care are preţul cel mai scăzut. In situatia in care, ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor;
 9. Valoarea estimată a achiziţiei: 3.343,06 lei fără TVA;
 10. Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.
 11. Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 29.11.2017.

Documente utile:

 1. Documentaţie tehnica + Caiet de sarcini;
 2. Proiect de contract.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi in scris autorităţii contractante la adresa de e-mail achizitii@infoel.ro,  persoană de contact Costinași Sidor.