Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

Comisia Achiziţii publice    

Nr. 1758 / 21.09.2017

Obiect:  Adresă solicitare ofertă

În vederea achiziţionării Materiale instruire practica – plăci de test, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru furnizarea produselor solicitate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 27.09.2017, ora 12. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile tehnice.

I. Precizări pentru cei interesaţi să depună ofertă:

a)    Termenul limită de depunere oferte: 27.09.2017, ora 12;

b)    Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița (Secretariat), Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20 sau pe adresa de mail achizitii@infoel.ro.

c)    Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele ataşate prezentei solicitări;

d)    Codul de clasificare CPV 39162200 – 7 MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE PREGATIRE

e)    Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;

f)      Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;

g)    Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care indeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi care are preţul cel mai scăzut. In situatia in care, ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor;

h)    Valoarea estimată a achiziţiei: 924,37 lei fără TVA;

i)      Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.

j)      Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 24.09.2017.

II. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1. Motive de excludere

Cerinta nr. 1.

Declaraţie privind neincadarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Completare Formular nr. 3

Cerinta nr. 2.

Declaraţie privind neincadarea in prevederile art.165 coroborat cu art.166 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Completare Formular nr. 4

Cerinta nr. 3.

Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Completare Formular nr. 5

Cerinta nr.4.

Declaratie privind neincadarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Completare Formular nr.6

Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante:

Puțura Alina Ofelia, director

Checicheș Loredana Mihaela, director adjunct

Sabadâș Maria Camelia, contabil șef

Important:Toate declaratiile precizate la cele 4 cerinţe mai sus mentionate, vor fi prezentate de către ofertant.

2.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).

Pentru persoane juridice

Ofertantul va prezenta în copie, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care să rezulte informaţii reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibe corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autorităţii contractante, certificatul constatator in original sau copie legalizată.

Pentru persoane fizice – Certificat de înregistrare şi Autorizaţie de funcţionare/altele echivalente, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului.

Documentele vor fi depuse în oricare dintre formele: copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

In cazul ofertanţilor străini, se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislaţia aplicabilă in ţara de rezidenţă.

III. PREZENTAREA OFERTEI

3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele tehnice solicitate.

Lipsa propunerii tehnice echivalează cu lipsa ofertei.

Specificații tehnice și cantități

1.   Placă de test cu insule pătrate – 50 bucăți;

2.   Placă de test cu insule pătrate și 1 soclu DIL 16 – 35 bucăți.

Caracteristicile plăcilor:

–       Material: FR4 TG 130 / 1.6 mm;

–       P/N: single-sided;

–       Finish: HAL lead free;

–       Soldermask : 2-sided; 

–       Format placă: minim 100×100 mm ; maxim 125X200 mm;

–       Format insulă: minim 6×6 mm ; maxim 10×10 mm

3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic îsi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă (Formular nr 2).

Propunerea financiară se va elabora şi prezenta astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele solicitate.

Alte cerinţe.  

Agenții economici interesați vor afișa în catalogul electronic SEAP valoarea ofertată cu specificațiile lucrării și vor transmite autorității contractante Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița comunicare privind detaliile din catalogul Electronic SEAP.

Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.

3.3. Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie sa prezinte 1 exemplar al ofertei. Ofertantul trebuie sa semneze, sa numeroteze si sa stampileze toate paginile. De asemenea, ofertantul trebuie sa anexeze un opis al documentelor.

Documente ataşate prezentei solicitări:

1.    Modele de formulare;

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi in scris autorităţii contractante la adresa de e-mail achizitii@infoel.ro,  persoană de contact Costinași Sidor.

În speranţa unei colaborări, vă mulţumim.