Obiect:  Adresă solicitare ofertă

În vederea achiziţionării Reparatii camera materiale curatenie – Corp A – RC 2017, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru executarea lucrarilor mai sus menţionate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 20.12.2017, ora 12. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată.

Precizări pentru cei interesaţi să depună ofertă:

 1. Termenul limită de depunere oferte: 20.12.2017, ora 12;
 2. Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița (Secretariat), Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20.
 3. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, Calea Moldovei, nr. 20, Sala Director adjunct, in data de 20.12.2017, ora 14.30;
 4. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele ataşate prezentei solicitări;
 5. Codul de clasificare 45453000-7 Lucrări de reparații generale si de renovare
 6. Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
 7. Termenul de valabilitate a ofertei – minim 90 zile de la data limită de depunere a ofertei;
 8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care indeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi care are preţul cel mai scăzut. In situatia in care, ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor;
 9. Valoarea estimată a achiziţiei: 2.878,08 lei fără TVA;
 10. Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.
 11. Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 19.12.2017.

CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante:

Puțura Alina Ofelia, director

Checicheș Loredana Mihaela, director adjunct

Sabadâș Maria Camelia, contabil șef

 2.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).

 Pentru persoane juridice

Ofertantul va prezenta în copie lizibilă, cu menţiunea „conform cu originalul”, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care să rezulte informaţii reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibe corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autorităţii contractante, certificatul constatator in original sau copie legalizată.

Pentru persoane fizice – Certificat de înregistrare şi Autorizaţie de funcţionare/altele echivalente, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului.

Documentele vor fi depuse în oricare dintre formele: copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

 In cazul ofertanţilor străini, se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislaţia aplicabilă in ţara de rezidenţă.

 Precizare:

Se va completa cerinţa cu solicitarea diverselor atestate/autorizatii/certificari, etc. (după caz).

 III. PREZENTAREA OFERTEI

 3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în documentaţia tehnică ataşată.

In acest scop, propunerea tehnică va conţine următoarele:

 • un comentariu propriu al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini;
 • graficul de execuţie în care se va preciza si perioada de garanţie acordată lucrării (se vor respecta prevederile legale.

Lipsa propunerii tehnice echivalează cu lipsa ofertei.

3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic îsi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă.

Propunerea financiară se va elabora şi prezenta astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în documentaţia tehnică.

Pretul ofertei cuprins in formularul de oferta, va cuprinde cheltuielile totale pe care ofertantul le-a estimat la intocmirea ofertei. Se vor prezenta formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8, C9 întocmite conform prevederilor legale (Ordin 863/2008 ”Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutului cadrul al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”).

Ofertantul va prezenta alături de propunerea financiară, proiectul de contract personalizat, semnat. Se pot prezenta eventuale amendamente numai în legătură cu clauzele specifice ale contractului. Se acceptă prezentarea de amendamente, cu condiţia ca acestea să fie solicitate în scris, cu cel mult 3 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, spre a fi aduse la cunoştinţă tuturor operatorilor economici interesaţi.

 Alte cerinţe.  

 Agenții economici interesați vor afișa în catalogul electronic SEAP valoarea ofertată cu specificațiile lucrării și vor transmite autorității contractante Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița comunicare privind detaliile din catalogul Electronic SEAP.

 Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.

3.3. Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie sa prezinte 1 exemplar al ofertei în original. Ofertantul trebuie sa indosarieze, sa semneze, sa numeroteze si sa stampileze toate paginile. De asemenea, ofertantul trebuie sa anexeze un opis al documentelor.

Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract.

În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Toate documentele care alcatuiesc oferta, vor fi introduse intr-un plic închis si sigilat cu specificatia pe plic a continutului acestuia iar în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse.

Plicul astfel pregatit va fi marcat cu adresa autoritatii contractante si cu urmatoarele mentiuni:

 1. Denumire obiect achiziţie: Reparatii camera materiale curatenie – Corp A – RC 2017
 2. A nu se deschide înainte de data de 12.2017, ora 14.30

La şedinţa de deschidere a ofertelor pot participa ofertanţii sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora.

Plicul care conţine oferta va fi netransparent, închis corespunzător si va fi însotit de urmatoarele documente:

 1. Scrisoarea de înaintare.
 2. Imputernicire in original, copie act de identitate a reprezentantului ofertantului imputernicit sa participe la şedinta de deschidere;
 3. Centralizator cu asociaţii, subcontractanţii, terţi susţinători (după caz).

Documente ataşate prezentei solicitări:

 1. Caiet de sarcini;
 2. Proiect de contract.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi in scris autorităţii contractante la adresa de e-mail achizitii@infoel.ro,  persoană de contact Costinași Sidor.