Procedură anulată, document 1933/19.10.2017,  conform cu prevederile art. 143 alin (3) din HG 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și art. 212 alin. (1) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.


În vederea achiziţionării Reparații învelitoare cantină RC 2017, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru executarea lucrarilor mai sus menţionate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 21.09.2017, ora 12 Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată.

Precizări pentru cei interesaţi să depună ofertă:

 1. Termenul limită de depunere oferte: 09.2017, ora 12;
 2. Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița (Secretariat), Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20.
 3. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, Calea Moldovei, nr.20, Sala Director adjunct, in data de 21.09.2017, ora 13.30;
 4. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele ataşate prezentei solicitări;
 5. Codul de clasificare 45453000-7 Lucrări de reparații generale si de renovare
 6. Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
 7. Termenul de valabilitate a ofertei – minim 90 zile de la data limită de depunere a ofertei;
 8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care indeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi care are preţul cel mai scăzut. In situatia in care, ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor;
 9. Valoarea estimată a achiziţiei: 100.835,65 lei fără TVA;
 10. Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.
 11. Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 19.09.2017

Documente ataşate prezentei solicitări:

 1. Adresă solicitare oferte;
 2. Caiet de sarcini;
 3. Modele de formulare;
 4. Proiect de contract.

Relații suplimentare se pot obține la adresa de mail: achizitii@infoel.ro