ANUNŢ POST VACANT

 

In data de  28 aprilie 2017, ora 09.00, Colegiul Tehnic “Infoel” Bistriţa organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie de:

ADMINISTRATOR FINANCIAR, STUDII S, GRAD III

Postul este de tip “contractual”, pentru o perioada nedeterminata, cu un program normal dc lucru.

Condiţii generale de participare:

Poate    participa la concursul pentru ocuparca     unui post vacant persoana    care îndeplineşte următoarele condiţii:

Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;

–     Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

–    Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; – Are capacitate deplină de exerciţiu;

– Are 0 stare de sănătate corespunzătoare postului pcntru care candidează, atcstată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–    Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii specificc potrivit postului scos la concurs;

–    Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specific de participare:

 –   Studii superioare economice;

–     3 ani vechime în specialitatea studiilor;

–     1 an vechime în contabilitate bugetară;

–    Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice; constituie un avantaj cunoştinţe de operare INDECO;

–    Disponibilitate la program flexibil de lucru;

–    Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;

–    Bun organizator.

Dosarele se depun la secretariatul Colegiului Tehnic “Infoel” Bistriţa, până la data de 18.04.2017, ora 15, şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) Cerere de înscriere la concurs adresate directorului Colegiului Tehnic “Infoel” Bistriţa;
 2. b) Copia actului de identitate;
 3. c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel putin 6 luni anterior demarării concursului    de către    medicul de familie    al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) Curriculum vitae, redactat potrivit G. nr.1021/25.06.2004 pentru aprobarea modelului comun european de Curriculum Vitae.

Notă: Actele prevăzute la lit.b)-d), vor fi prezentate în  original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului    prevăzut    la lit. e),  candidatul    declarat   admis    la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere     că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Bibliografia stabilită pentru concurs:

 1. LEGEA Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale
 2. LEGEA Nr. 284/2010 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 3. LEGEA Nr. 285 / 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 4. OUG 57/2016, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată. 5. LEGEA Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată – Codul muncii
 5. LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 *** Republicată – Legea contabilităţii 7. LEGEA Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 6. LEGEA Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 7. ORDIN Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice şi instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
 8. ORDIN Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale
 9. H.G Nr. 72/2013 din 27 februarie 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
 10. H.G Nr. 31/2017 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din surse defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
 11. OG Nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicată privind controlulul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 12. ORDIN Nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 *** Republicată pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controluiui financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 13. ORDIN Nr. 3471/2008 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 14. ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 15. ORDIN Nr. 5576 din 7 ootombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificată
 16. HG 863/din 16.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la art. 84 din Legea 1/2011.
 17. LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 18. HG Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar

 1. Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de
 2. Baza materială şi finanţarea învăţământului preuniversitar de
 3. Personalul din învăţământul preuniversitar de
 4. Salarizarea personalului unităţilor de învăţământ.
 5. Drepturile băneşti ale personalului şi elevilor din învăţământul
 6. Execuţia bugetară –
 7. Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ şi pasiv; Contabilitatea stocurilor; Contabilitatea creanţelor şi furnizorilor; Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor; Contabilitatea drepturilor de personal
 8. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice: Fazele unei cheltuieli bugetare;
 9. Controlul financiar preventiv în instituţiile publice.
 10. Organizarea şi efectuarea inventarierii
 11. Autorităţi contractante; Tipuri de contracte de achjziţii publice; Proceduri de atribuire; Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publice; Conţinutul dosarului de achiziţii

Concursul se organizează la sediul Colegiului Tehnic “Infoel” Bistriţa, strada Calea Moldovei nr. 20 şi constă în:

 • Proba scrisă în data de 28.04.2017, ora 9.00 la sediul unităţii
 • Proba practică în data de 28.04.2017, ora 11.30
 • Interviul: data de 28.04.2017 ora 13.00 la sediul unităţii

Persoana de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Clapa Nicoleta-Monica, telefon 0263/211573.

Director,

Prof. Puţura Alina-Ofelia