Colegiul Tehnic „Infoel”, cu sediul în: localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, judeţul Bistriţa- Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor I

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/ STRUCTURĂ: administrativ/ personal nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Poate ocupa un post contractual vacant, candidatul care îndeplinește următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acesta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor din fișa postului, corespunzătoare postului de Îngrijitor curățenie, sunt:

 • Studii: medii, atestate cu diplomă de absolvire a liceului ( ciclu inferior sau ciclu superior al liceului);
 • Vechimea minimă în muncă: 3 ani
 • Disponibilitate pentru un program flexibil.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile actelor prevăzute la literele b)- e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Colegiului Tehnic “Infoel” cu sediul în localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, tel. 0263211573.

NOTA: Actele din dosar se aranjează în ordinea enumerată mai sus, iar fiecare pagină se numerotează; dosarul va cuprinde și un opis redactat în 2 exemplare.


Bibliografia pentru ocuparea postului contractual de îngrijitor:

a) Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;

b) Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu completările și modificările ulterioare:

 • IV Obligațiile lucrătorilor,
 • V Supravegherea sănătății,
 • VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor,
 • VII Grupuri sensibile la riscuri;

c) Hotărârea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

d) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare;

e) Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației:

 • VI Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică;

f) Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

g) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările și modificările ulterioare:

 • II Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

h) Legea 53/2003 Codul Muncii cu completările și modificările ulterioare:

 • Titlul II, cap. II Executarea contractului individual de muncă;
 • Titlul V Sănătatea și securitatea în muncă;
 • Titlul XI, cap. II Răspunderea disciplinară;
 • Titlul XI, cap. III Răspunderea patrimonială.

i) Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare:

 • VI Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență, art. 89, 95, 96;

j) ORDIN nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

k) Regulamentul de ordine interioară al Colegiului Tehnic “Infoel” Bistrița;

l) Atribuțiile din fișa postului de îngrijitor.


Tematica necesară în vederea susținerii concursului:

 1. Noțiuni fundamentale de igienă;
 2. Reguli de efectuare a curățeniei în instituțiile de învățământ;
 3. Metode de dezinsecție și dezinfecție;
 4. Securitate și sănătate în muncă și P.S.I.;
 5. Răspunderea disciplinară;
 6. Codul de conduită a personalului contractual.

Concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitor constă în următoarele etape:

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Proba practică;
 3. Interviul.

Calendarul de desfășurare a concursului, care va fi organizat la sediul instituției:

Nr. crt.

Activităţi

Data, ora și locul de desfășurare

1.

Publicarea anunțului

19/10/2023,

pe website: https://www.infoel.ro

2.

Depunerea dosarelor de participare la concurs

perioada 20/10/2023- 10/11/2023,

între orele 10:00- 15:00,

la secretariatul Colegiului Tehnic “Infoel”, cu sediul în: localitatea Bistriţa, Calea Moldovei, Nr.20, judeţul Bistriţa- Năsăud

3.

Selecţia dosarelor de înscriere de către membrii comisiei de concurs

    14/11/2023, la sediul unității

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

15/11/2023,

ora 14:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

16/11/2023,

între orele 09:0- 10:00,

la secretariatul unității

6.

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor

17/11/2023,

ora 14:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

7.

Susţinerea probei practice

21/11/2023,

între orele 12:00- 14:00,

la sediul unității

8.

Afişarea rezultatului probei practice

21/11/2023,

ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice

22/11/2023,

între orele 09:00-10:00,

la secretariatul unității

10.

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor

23/11/2023,

ora 15:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

11.

Susţinerea interviului

27/11/2023,

între orele 12:00- 15:00,

la sediul unității

12.

Afișarea rezultatelor după susţinerea interviului

27/11/2023,

ora 16:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

28/11/2023,

între orele 09:00-10:00,

la secretariatul unității

14.

Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor

28/04/2023,

ora 14:00,

la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

15.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului

   29/11/2023,

   ora 12:00,

  la avizierul unității și pe website: https://www.infoel.ro

            NOTA: Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși la proba practică și interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte  la fiecare probă în parte. Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii, prin planul de interviu, respectiv planul probei practice. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar.

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0263/211573, la adresa de e-mail: office@infoel.ro și pe website: https://www.infoel.ro, persoană de contact: Clapa Nicoleta-Monica, având funcția de Secretar șef.