Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

Comisia Achiziţii publice    

Nr. 1721 / 18.09.2017

Obiect:  Adresă solicitare ofertă

În vederea achiziţionării servicii de inspecție tehnică periodica pentru autoutilitara Dacia Dokker, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru prestarea serviciilor solicitate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 22.09.2017.

 1. Precizări pentru cei interesaţi să depună ofertă:
 2. Termenul limită de depunere oferte: 22.09.2017;
 3. Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița (Secretariat), Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20 sau pe adresele de mail achizitii@infoel.ro, office@infoel.ro .
 4. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele ataşate prezentei solicitări;
 5. Codul de clasificare CPV 71631200-2 Servicii de inspecție tehnică a automobilelor
 6. Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
 7. Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;
 8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care indeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi care are preţul cel mai scăzut. In situatia in care, ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor;
 9. Valoarea estimată a achiziţiei: 100 lei fără TVA;
 10. Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.
 11. Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 20.09.2017.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi in scris autorităţii contractante la adresa de e-mail achizitii@infoel.ro,  persoană de contact Bortăș Delia.

Achiziția se va realiza din catalogul electronic SEAP în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și capitolului III, secțiunea I din HG 395/2016.

În speranţa unei colaborări, vă mulţumim.